LT RU EN

Juventa

PRIIMAMI
I-IV (9-12) kl. mokiniai mokytis rusų mokomąja kalba.
I-IV (9-12) kl. mokiniai mokytis lietuvių mokomąja kalba.
I-IV (9-12) kl. mokiniai mokytis ukrainiečių mokomąja kalba.
I-IV (9-12) kl. Iš užsienio atvykstantys mokiniai.

Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje
https://svietimas.vilnius.lt/

Papildoma informacija apie priėmimą skelbiama skiltyje
Aktuali informacija

 

Ugdymas

 • Savitos (anglų, lietuvių, rusų) kalbų mokymo tradicijos;
 • Holistinio (visuminio) ugdymo metodai;
 • Kompiuterizuotos darbo vietos, interaktyvios lentos, internetas, intranetas;
 • Galimybė atlikti tiriamąjį darbą mokslinėse laboratorijose. Mokymasis Vilnius Tech ir biotechnologijų klasėse;
 • Viljamo Šekspyro muziejus.
 • Aukštos kvalifikacijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai:
  4 ekspertai;
  25 metodininkai;
  24 vyresnieji mokytojai;
  6 mokytojai;
  socialinis pedagogas;
  psichologas.

Organizuojame netradicinio ugdymo dienas:

 • Mokslo žinių dieną;
 • Turizmo, sporto ir sveikatinimo dieną;
 • Integruotos projektinės veiklos dieną;
 • Savanorystės ir gerumo dieną;
 • Karjeros dieną;
 • Muziejų dieną;
 • Europos dieną.

Laisvalaikis

Mes kartu mokomės, švenčiame, ilsimės, draugaujame!

Švenčiame:

 • Naujus metus, Kalėdas, Užgavėnes, Velykas;
 • Europos Kalbų dieną;
 • Tolerancijos dieną;
 • V.Šekspyro, R.Bernso kūrybos dienas;
 • Naujininkų mikrorajono šventę.

Mokinių savivalda

Aktyvus, teisiškai reglamentuotas gimnazijos valdymo organas – Mokinių parlamentas.

Mes aktyvūs, iniciatyvūs, kūrybiški, veiklūs ir nuoširdūs. Mūsų nuomonė gimnazijoje labai svarbi.

Kurk Lietuvai

 

  Vilniaus „Juventos“ gimnazija įtraukta į mokyklų, pasirengusių integruoti sugrįžtančius į Lietuvą vaikus pagal programą „Kurk Lietuvai“, tinklo sąrašą.

    Kurk Lietuvą mokyklų tinklas

    Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvių namais

    Lituanistinio švietimo integruota programa

  Gimnazija yra pasirengusi ugdyti sugrįžtančių/atvykstančių į Lietuvą vaikus, dalyvaujant programoje „Kurk Lietuvai“. Gimnazijoje mokosi (-ėsi) ne tik rusakalbiai mokiniai, bet ir iš užsienio atvykusieji vaikai (Rusija, Baltarusija, Ukraina, Portugalija, Kazachstanas, Tadžikistanas, Gruzija, Japonija, USA, Dž. Britanija). Kasmet į gimnazijos ugdymo sistemą įsilieja mokiniai iš lietuvių mokomąja kalba mokyklų. Kiekvienam naujai atvykusiam mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos pamokos kalbų išmokymo lygiui pasiekti.  

  Gimnazija tenkina visų besimokančiųjų poreikius, skiria dėmesį subjektyviam patyrimui bei orientuojasi į bendrąsias kompetencijas, papildo ugdymą alternatyviojo ugdymo modeliais ir sistemomis, padedančiomis įgyvendinti visuotinio ugdymo tikslą – išugdyti asmenybę, pajėgią integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, susiformavusią įsisąmonintų humanistinių vertybių sistemą ir pasiryžusią ja grįsti savo gyvenimą.

  Gimnazijos misija – teikti dvikalbėje ir daugiakultūrėje mokykloje holistinio (visuminio) ugdymo principais pagrįstą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, siejantį mokslą ir teoriją su praktika ir tikrove, žinias paverčiant žinojimu, o žinojimą kryptingu veikimu.


Registracija į mokyklą


Prašymai teikiami Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka (https://svietimas.vilnius.lt/). Pirmas priėmimo etapas prasideda nuo 2021 m. kovo 1 d..

Prašyme eilės tvarka pagal norą jose mokytis galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

Registracija į mokyklą galima susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, arba jungiantis tiesiogiai per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.

Kas neturi bankininkystės, renkasi kokį nors kitą prisijungimo būdą – mobilų parašą, elektroninį parašą. Tai standartiniai prisijungimai prie e-paslaugų būdai. Jei neturi nė vieno iš pateiktų prisijungti reikalingų įrankių (ar būdų), privalo juos įsigyti.

Jei tėvai neturi galimybės namuose užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali kreiptis į gimnazijos raštinę kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 16 val. Čia tėvams padės užpildyti registracijos formą internete.

Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys.

Prašymo teikėjui elektroniniu paštu bus patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti, nurodomas e. prašymo registracijos numeris.

Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijos mokinių priėmimo komisijos susirinkimuose gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną.

Tėvams (globėjams) apie kvietimą mokytis ugdymo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku.

Taip pat vartotojams bus siunčiama aktuali informacija apie priėmimo procesus ir priėmimo eigą.

 

Naujas priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas

Informaciją apie Vilniaus miesto mokyklų komplektavimo teritorijas.

Priėmimo komisija. Nariai.

Gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas.

 

Reikalingi dokumentai

 

Prašymas www.vilnius.lt/svietimas

Medicininė pažyma

Pasiekimų pažymėjimas.

Gimnazijos mokinio ir jo tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas.

Mokymosi sutartis.

 

Susipažinkite su gimnazijos veikla

 

Facebook

Vilnius Tech

Biotechnologijos

Gimnazijos nuostatai

Renginių planas

Veiklos planas

Strategija 2021-2025 m.