Vilniaus „Juventos“ gimnazija įtraukta į mokyklų, pasirengusių integruoti sugrįžtančius į Lietuvą vaikus pagal programą „Kurk Lietuvai“, tinklo sąrašą.

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas

  Gimnazija yra pasirengusi ugdyti sugrįžtančių/atvykstančių į Lietuvą vaikus, dalyvaujant programoje „Kurk Lietuvai“. Gimnazijoje mokosi (-ėsi) ne tik rusakalbiai mokiniai, bet ir iš užsienio atvykusieji vaikai (Rusija, Baltarusija, Ukraina, Portugalija, Kazachstanas, Tadžikistanas, Gruzija, Japonija, USA, Dž. Britanija). Kasmet į gimnazijos ugdymo sistemą įsilieja mokiniai iš lietuvių mokomąja kalba mokyklų. Kiekvienam naujai atvykusiam mokiniui sudaromas individualaus ugdymo planas, skiriamos papildomos pamokos kalbų išmokymo lygiui pasiekti.  

  Gimnazija tenkina visų besimokančiųjų poreikius, skiria dėmesį subjektyviam patyrimui bei orientuojasi į bendrąsias kompetencijas, papildo ugdymą alternatyviojo ugdymo modeliais ir sistemomis, padedančiomis įgyvendinti visuotinio ugdymo tikslą – išugdyti asmenybę, pajėgią integruotis į visuomenę ir ją tobulinti, susiformavusią įsisąmonintų humanistinių vertybių sistemą ir pasiryžusią ja grįsti savo gyvenimą.

  Gimnazijos misija – teikti dvikalbėje ir daugiakultūrėje mokykloje holistinio (visuminio) ugdymo principais pagrįstą pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, siejantį mokslą ir teoriją su praktika ir tikrove, žinias paverčiant žinojimu, o žinojimą kryptingu veikimu.