Mokykla

  2016 metais „Juventos“ gimnazija, norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/ mokyklose 2015–2016 m. m.“6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimai patikrinti panaudojant NEC standartizuotus testus. 6 klasės mokiniai atliko gimtosios (rusų) kalbos skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo) ir matematikos testus, 8 klasės mokiniai- lietuvių kalbos skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testus. Dauguma mokinių užpildė pateiktus klausimynus, skirtus tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę gimnazijoje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis gauti šie rodikliai- mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 klasei,  mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. Standartizuotų testų ir klausimynų rezultatai aptarti su mokiniais, jų tėvais, mokytojų tikslinėse grupėse. Gauta rezultatų analizė naudojama tobulinant ST dalyvavusių mokinių ir dabartinių aštuntokų ugdymo procesą, įsivertinant gimnazijos veiklos pažangą.

  Su 2016 metų apibendrintais mokyklos 6 klasės standartizuotų testų rezultatais galite susipažinti čia.

  Su 2016 metų apibendrintais mokyklos 8 klasės standartizuotų testų rezultatais galite susipažinti čia.

Vilniaus "Juventos" gimnazijos 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius ataskaita 2016 m.

„Juventos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Venckuvienė

  Praėjusiais mokslo metais mūsų gimnazijos aštuntokai  savo žinias ir gebėjimus galėjo pasitikrinti  atlikdami standartizuotus testus – lietuvių kalbos, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų. Remdamasis standartizuotų testų rezultatais, NEC sudarė Mokyklos ataskaitą, leidžiančią mokyklai objektyviai įsivertinti savo darbą šalies kontekste, pamatyti problemas ir tobulintinas sritis, priimti sprendimus dėl priemonių parinkimo ugdymo kokybei pagerinti. Be to, NEC parengė ir kiekvienam mokiniui individualią Mokinio ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie testuojamų dalykų mokymosi rezultatus: kurio dalyko kurį pasiekimų lygį mokinys pasiekė, kokią dalį taškų surinko atskirose dalykų turinio ar gebėjimų srityse, kokie mokinio mokymosi rezultatai lyginant su klasės, mokyklos ir šalies rezultatais. Remiantis šiais duomenimis, mokinio, jo tėvų ir mokytojo bendradarbiavimas gali padėti išspręsti konkrečius vaiko mokymosi sunkumus ir problemas bei suteikti tinkamą pagalbą.
  Su 2015 metų apibendrintais mokyklos standartizuotų testų rezultatais galite susipažinti čia.

Standartizuotų testų organizavimo gimnazijoje koordinatorė Laimutė Venckuvienė

Pokategorės